Zakres praktyki

  • Zakres praktyki
    Zakres praktyki, ilustracja

Specjalizujemy się w:
* prawie morskim krajowym i międzynarodowym;
* prawie ubezpieczeń w zakresie transportu
morskiego, lotniczego i lądowego;
* prawie cywilnym, w tym w prawie rodzinnym,
spadkowym, lokalowym;
* prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem
zatrudnienia marynarzy na kontraktach u
armatorów krajowych i zagranicznych;
* prawie spółek ze szczególnym uwzględnieniem: kompleksowej obsługi
spółek prawa handlowego, obsługi procesów tworzenia, likwidacji,
łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego, obsługi
podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, opracowywaniu
projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów kompleksowej
obsługi w zakresie procesów tworzenia i funkcjonowania innych
podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,w
tym fundacji i stowarzyszeń,
* postępowaniach sądowych i egzekucyjnych - zastępstwo procesowe
* postępowaniach administracyjnych - reprezentacja przed organami
administracji publicznej
* postępowaniach sądowo-administracyjnych – reprezentacja przed
WSA i NSA

Posiadamy także doświadczenie w zakresie:

* prawa budowlanego i procesów inwestycyjnych
* prawa własności intelektualnej i przemysłowej
* prawa farmaceutycznego
* prawa upadłościowego i naprawczego
* prawa zamówień publicznych
* nieruchomości
Login